LA MOSCA DE LA FRUITA (Ceratitis capitata W.) EN CÍTRICS.


 


També anomenada “mosca del mediterrani”, constitueix una de les plagues que més danys ocasiona a la fruita de les nostres comarques. Els albercocs, préssecs, peres, prunes, pomes, figues, caquis, ginjols i fins hi tot els cítrics, són el seu suport alimentari i de desenvolupament.

 

Biologia

 

Les primeres mosques en vol, apareixen al mes de maig, i les femelles realitzen la posta, introduïnt l’oviscapte per sota l’epidermis dels fruits a l’inici de la   maduració,  dipositant en una mena de bossa, un grup d’ous (uns 8 o 10), operació  que es repeteix moltes vegades en diferents fruits.

 

 

 

Mandarines “picades” per mosca (Ceratitis capitata)

 

D’aquests ous, néixen les larves, blanques i sense potes, que en pocs dies malmeten el fruit, i en arribar a la darrera fase de desenvolupament larvari, s’en surten, es soterren, i formen la pupa, d’on sortirà una nova mosca adulta.

 

Tot aquest cicle, en condicions òptimes de temperatura i humitat,  té una durada d’uns 20-22 dies, per lo que a les nostres comarques, pot tenir de 4 a 6 generacions a l’any.

 

Reservoris de la plaga

 

Durant el període hivernal, i encara que en dies assolellats i temperats, es pot veure algun adult en vol, els reservoris de plaga són els fruits atacats que romanen a l’arbre i a terra, on empupen les larves, i des d’on a la primavera, sortiran els nous adults.

 

Els fruiters aïllats, que rarament reben cap tractament, són importants focus de plaga.

 

Conseqüències dels atacs de mosca

 

Els atacs de la mosca de la fruita, tenen una forta incidència en els diferents sectors fruiters de les nostres comarques:

 

En primer lloc, per la pèrdua total del fruit, que es perd, tant sols hagi estat “picat”.

 

En segon, obliga a l’agricultor a realitzar tractaments fitosanitaris, d’alt cost econòmic i d’una gran incidència en la programació d’estrategies de control de plagues, respectuoses amb el medi ambient i la legislació sobre residus.

 

Finalment, la presència de fruits afectats, origina una forta despesa econòmica en la fase de post-collita (obligada tria de fruits), i en la  comercialització, pel rebuig total de la partida.

Control

 

En aquest moment, s’estan emprant tres tipus de control:

 

1.- Els tractaments particulars.

 

Consisteixen en tractaments insecticides a tot el vol de l’arbre,  o bé amb una barreja d’insecticida i atraient alimentici, dirigida a un sector de l’arbre o de la parcela.

 

2.- Tractaments col.lectius.

 

Bé sigui per mitjans aeris o terrestres, emprant la segona modalitat del punt anterior, on l’objectiu és rebaixar poblacions d’adults, amb el mínim impacte ambiental.

 

3.- Ús de mitjans biotecnològics: captura massiva.

 

Amb la instal.lació de trampes, per tal de capturar el major nombre possible d’adults, abans de realitzar la oviposició.

 

 

 

Camp en trampes per a captura massiva de C. Capitata.

 

Fins ara, cap d’aquests sistemes, utilitzats per separat, ha pogut donar una solució acceptable per al control de C. Capitata, per lo que l’IATE, fent-ne un plantejament basat en els principis del control integrat de plagues, considera necessari arribar a definir una estratègia global a nivell de zona, en la que predominin les actuacions col.lectives, amb una captura massiva establerta al camp, des de l’inici del vol d’adults, complementada per tractaments aeris o terrestres, col.lectius i particulars, de baix impacte ambiental.

 

Seguiment de la població.

 

Per a disposar de la informació necessària, i a l’objecte d’engegar les mesures de control, cal instal.lar trampes per a capturar adults de C. Capitata.

 

Hi han diferents models de trampes. Les primeres en emprar-se, van ser els clàssics mosquers de vidre, també conegudes com a trampa Mac-Phail, carregats amb atraient alimentici a base de fosfat biamònic i aigua. Posteriorment, van aparèixer atraients específics de mascles de mosca (Tridmelure), instal.lats sobre diferents models de trampa, entre elles el mosquer de plàstic, la trampa delta, etc., essent aquesta última carregada amb el plug Magnet a base de tridmelure,  que en els darrers anys, el Servei de Protecció dels Vegetals (SPV) i les Agrupacions de defensa vegetal (ADV), han emprat per fer-ne el seguiment.

 

Cal destacar, que recentment ha aparegut una combinació de tres substàncies (Trimetilamina, Putrescina i Acetat amònic), amb un gran poder d’atracció sobre femelles, i que per aquesta característica, s’empra en captura massiva d’adults en trampes Tephri-trap.

 

Hi han moltes altres variants, com són les plaques grogues engomades amb difusor de tridmelure, i combinacions de plaques grogues amb atraient alimentici (Frutec), i d’altres que no entrem a descriure, perquè per la informació de què disposem en aquest moment, no aporten millores significatives.

 

Per tal de disposar de referències respecte a les poblacions de campanyes anteriors, es recomana continuar establint els índex de captura, donat pel número d’adults per trampa i dia (ATD), emprant les trampes delta carregades  amb el plug Magnet a base de tridmelure.

 

Llindars de tractament (LlT)

 

De forma genèrica, es recomana iniciar els tractaments, a partir de captures d’adults en els mosquers de control de 1 adult/trampa/dia (ATD)

 

Independenment d’aquest índex, que pot servir de referència  en  una campanya de tractaments aeris d’una determinada zona, cal establir el llindar de tractament per a cadascuna de les varietats, i que pels resultats de captures i de danys en campanyes anteriors, podem iniciar l’ajust del LlT , diferenciant els següents grups :

 

ATD

Varietats

0,4

Loretina, Marisol

0,8

 

Arrufatina, Clemenules, Esbal, Fina, Orogrande, Oronules, Oroval.

 

1,0

 

Navelate, Salustiana, Valencia.

 

 

 

Tipus de tractament

 

En l’ús de fitosanitaris per al control de C. Capitata, podem diferenciar les següents modalitats:

 

Tractaments insecticides a tot el vol de l’arbre.

 

Està especialment recomanat, en varietats molt sensibles i quant líndex de captures sigui superior a 2 ATD. És un tractament dirigit a  la part exterior de l’arbre, amb un caldo insecticida de gota fina

 

Tractament insecticida amb esquer.

 

És un tipus de tractament, indicat per a rebaixar poblacions de mosca, i que es caracteritza pel seu reduït impacte ambiental. Al caldo insecticida se li afegeix un atraient alimentici (proteïna hidrolitzada). Pot tenir les següents variants:

 

Tractament terrestre dirigit a una zona de l’arbre:

 

Amb tractor i cuba equipada amb pistoles o atomitzador, dirigint el caldo a la cara orientada al migdia de l’arbre, tractant els arbres d’una filera i deixant dos fileres sense tractar.

 

Amb màquina de motxilla, i amb el mateix tipus de caldo, mullant aproximadament 1 m2  de superfície foliar de tots els arbres.

 

Tractament terrestre dirigit a l’enherbat

 

Amb tractor i cuba, amb barres d’herbicida sectorials, o emprant el tipus “casoti”, i també amb màquina de motxilla, s’ha d’ aplicar el caldo sobre la part enherbada de les entrefileres.

 

Si es fa amb tractor-cuba, només es necessari passar el 50% de les entrefileres. Amb màquina de motxilla, cal mullar un metre d’amplada a lo llarg de totes les entrefileres.

 

Tractament aeri

 

És el tipus de tractament que es realitza de forma organitzada a una gran superfície.

 

Para evitar l’impacte ambiental, que sempre comporten  aquests  tipus  d’actuacions,  es tracta únicament el 40% de la superfície, fent passades amb avioneta o helicòpter, de 20 metres d’amplada cada 50 metres.

 


 

 

       *    *    *    *    *    *   *    *    *             

     

       *    *    *    *    *   *    *     *    *          Banda

 

      *    *    *    *    *    *   *     *    *           tractada      

     

      *    *    *    *    *    *    *    *            20 m.

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *           50 m.                       

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *      

 

      *    *    *    *    *    *    *                       Banda    

 

      *    *    *    *    *    *    *                       tractada

     

     *    *    *    *    *    *    *    *                  20 m.

 

     *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 

     *    *    *    *    *    *    *    *      *

 

     *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 

Captura massiva d’adults

 

La disponibilitat d’atraients, amb una gran eficàcia per a la captura de femelles de C. Capitata, ha permès emprar aquest sistema de control, i dels assaigs realitzats pel SPV, en campanyes passades, s’ha confirmat la possibilitat de rebaixar sensiblement la població d’adults i principalment les de femelles.

 

En aquest tipus de “tractament”, el tamany i configuració de la parcel.la i la sensibilitat varietal, determinen el nombre de trampes a instal.lar per hectàrea. Així en una parcela de Marisol de 2 ha, són suficients 70 trampes/ha, i en una de Clemenules amb la mateixa superfície, són suficients 50. La possibilitat d’actuar en una zona molt més extensa, podría reduir sensiblement, aquesta densitat


 

Esquema del repartiment de caldo en tractament aeri.

 

 


 

 

DOSIFICACIÓ PER ALS DIFERENTS TIPUS DE TRACTAMENT

 


Tipus de

tractament

Producte(s)

Dosi/Hl.

Dosi caldo/ha

Tamany  de gota

Terrestre

A tot el vol de l’arbre

Malation-50

0,250/0,300 lit.

800/1.200 lit.

150/200 micres

A una cara de l’arbre, amb atomitzador

Malation-50

+

Proteína

0,600 lit.

+

0,600 kg.

40/50 lit.

0,8 a 2,0 mm.

Amb motxila a 1 m2,

de superfície foliar

15/20 lit.

Amb tractor-cuba dirigit a l’enherbat

40/50 lit.

Amb màquina de motxila, dirigit a l’enherbat

15/20 lit.

Aeri

Amb passades de 20m d’amplada, cada 50 m.

Malation-50

+

Proteína

1,5/2,5 lit.

+

1,5 kg.

20 lit. Tractada

8 lit. Protegida

0,8 a 2,0 mm.

 

 

 

 


                       Inici                               Butlletins                        Butlletins dels cítrics